We werken heel procesmatig.
Think. Plan. Do.

1

THINK

Onderzoek en Analyse

‘Think’ is het geheel aan activiteiten om het bedrijf of de organisatie en haar markt grondig te analyseren en goed te begrijpen. We voeren een grondig markt- en bedrijfsonderzoek uit aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methodes en gaan ervan uit dat beiden complementair zijn. Marktonderzoek is voor ons meer dan een rationeel proces van informatie vergaren. We willen behoeften blootleggen bij de marktspelers. Wat hebben ze nodig? Waar willen ze naartoe? Hoe willen ze met deze leverancier of die klant verder in zee gaan? Wat is er nodig om de relatie met een leverancier of een klant te versterken, om je echt ‘partner’ te voelen? De focus ligt hierbij op de kwaliteit van de relatie.

In het strategisch luik gaan we een stap verder. We gaan na hoe het bedrijf – binnen de relationele context – verder kan. Een strategie die rekening houdt met de klantenbehoeften garandeert voldoende draagvlak. Marktonderzoek wordt ingezet om echt te luisteren naar de markt. Het begrip ‘markt’ is hier bijzonder breed. Het kan gaan over klanten, leveranciers, concurrenten en complementaire spelers, maar ook – in geval van een stad of provincie – over inwoners, investeerders, toeristen, ondernemers enz.

Bij PIM kadert marktonderzoek binnen een authentieke strategie die beantwoordt aan de behoeften van de markt. We verkopen onderzoek niet als een product. Sinds het jaar 2000 leggen wij ons toe op het ontwikkelen van marktstrategieën. Marktonderzoek verschaft ons daarbij de business intelligence op basis waarvan wij en onze klanten een succesvolle, marktgerichte en rendabele strategie kunnen ontwikkelen. Marktonderzoek is voor ons een middel, geen doel op zich.

Nadat alle facts & figures gekend en juist geïnterpreteerd zijn, wordt een marketingstrategie bepaald en een marketingplan opgesteld. Dit plan omvat zowel strategische componenten voor de lange termijn, als tactische en operationele actiepunten voor de korte termijn.

2

PLAN

Marketingstrategie

In een marketingstrategie worden fundamentele bedrijfskeuzes vastgelegd. Visie, missie, objectieven, positionering, marktbewerking, terreinen van leiderschap, product-marktcombinaties, beheer van de distributiekanalen enz. staan centraal. De marketingstrategie die de onderneming stimuleert en deze doet groeien past in een complete marktbenadering. PIM stelt een marketingstrategie op die rekening houdt met alle spelers in de markt en zo je relatiekapitaal verhoogt. Een goed uitgebouwd netwerk van relaties verankert jouw onderneming namelijk in haar markt. Marketing is niet alleen strategisch, maar ook operationeel. Operationele marketing omvat elementen zoals opmaak en opvolging van relevante boordtabellen, verkoop en distributie, communicatie, customer relationship management, actualisering van de productmix, enz.

Marketingplan

De marktstrategie wordt duidelijk weergegeven in een marketingplan dat tot onze verbazing vaak ontbreekt bij heel wat bedrijven. We vragen ons toch af hoe een vertegenwoordiger, een productiechef, een financieel manager, een aankoper maar ook een lid van de directie kan weten welke richting zijn/haar bedrijf uitgaat zonder vastomlijnd plan? Het verontrust ons dat een bedrijf dat leeft bij gratie van zijn klanten – in nauwe interactie met leveranciers, concurrenten en complementaire bedrijven – zich niet de moeite getroost om hiervoor een plan op te stellen. Een goed marketingplan houdt rekening met de sterktes en zwaktes van het bedrijf op dat moment maar ook met de marktopportuniteiten en de bedreigingen. Het bevat eveneens een actieplan voor het komende jaar, waarbij alle acties op strategisch, tactisch en operationeel niveau worden vastgelegd. PIM pleit voor een marketingplan. Moet je om budgettaire redenen kiezen tussen verschillende commerciële investeringen -en wie heeft nog de financiële vrijheid om hieraan te ontsnappen?-, kies dan tenminste voor een marketingplan. Het gebeurt namelijk te vaak dat bedrijven starten met operationele elementen zoals communicatie zonder dat hun missie, objectieven, strategie en doelgroep vooraf bepaald werden. En er zijn véél appartementsbewoners die regelmatig luxueuze folders voor grasmachines en tuinonderhoud toegestuurd krijgen…

3

DO

Implementatie en opvolging

Als het plan klaar is, kan de implementatie starten. Een marketingplan kan enkel tot resultaten leiden als het wordt geïmplementeerd. Het echte rendement van een analyse – en hieruit volgende strategische aanbevelingen – schuilt namelijk in de implementatie. Door de professionele aanbevelingen concreet toe te passen, toetsen we deze meteen aan de praktijk en sturen we ze zo nodig bij.

Bij PIM gaan we verder dan aanbevelingen formuleren. PIM assisteert bedrijven bij de implementatie van het marketingplan. Deze begeleiding kan verschillende vormen aannemen. Telkens worden vooraf – in nauw overleg met de bedrijfsleiding – de modaliteiten vastgelegd inzake inhoud, frequentie en budget.

Veel klanten erkennen het belang van een extern klankbord voor hun strategische en operationele marketingbeslissingen. Wanneer onze adviseurs reeds een project voor een bedrijf uitgevoerd hebben, zijn zij op de hoogte van het interne en externe reilen en zeilen van het bedrijf waardoor de waarde van hun begeleiding bij de implementatiefase toeneemt.

Hoe kunnen wij je helpen?